Kliknutím mapu zvětšíte

 

Základní škola a mateřská škola , Kunčice nad Labem (dále jen „škola“) je zřízena podle §84 odst. 2 písm.e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů a podle § 14 odst.2 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, podle § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Zřizovatelem školy je obec Kunčice nad Labem, okres Trutnov.

Zřizovací listina byla vydána s účinností od 1. 1. 2003 pod č. j. 628/02

Škola je příspěvkovou organizací podle §27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.

Škola je zařazena do sítě škol pod č. j. 28 182/2003/21

 

 

 

 

 

Škola 004.JPG[1].jpg

KONTAKT:

Kunčice nad Labem 73
54361 Kunčice nad Labem

www.zskuncicenl.cz
mapa
zskuncicenl@seznam.cz

TELEFON:

499 431 177

KONTAKTNÍ OSOBA:

Mgr. Miloslava Bučinová, ředitelka

_____________________

Mateřská škola

vedoucí učitelka               Jitka Adolfová

telefon 499 431 159

______________________

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY 

6. dubna 2017 od 15.00 hodin do 17.00hodin

K zápisu přineste rodný list dítěte.

Budoucí prvňáčky čeká v naší škole:

- výuka v příjemném prostředí malé školy rodinného typu s možností relaxace i výuky na školní zahradě                                 - přátelská atmosféra            - individuální přístup ke každému podle jeho potřeb a schopností                             - aktivizační formy a metody výuky                                     - kladná motivace                  - prostor pro samostatnost a tvořivost                                 - moderní technické vybavení (počítačová učebna, interaktivní tabule)    - zájmové aktivity 

__________________________

INFORMACE K ZÁPISU        DO 1. TŘÍDY NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018  

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Zápis do Základní školy Kunčice nad Labem proběhne ve čtvrtek 6. 4. 2017. Týká se dětí narozených od 1. září 2010 do 31. srpna 2011 a dětí, které měly loni odklad školní docházky.                                 O odklad povinné školní docházky z důvodu nedostatečné zralosti dítěte žádají vždy rodiče již před termínem zápisu. V takovém případě musí  dítě absolvovat vyšetření školní zralosti ještě před zápisem a do základní školy musejí rodiče doručit doporučení školského poradenského zařízení a lékaře nebo psychologa nejdéle do 30. dubna 2017. Při nedodržení těchto termínů nemůže být odklad školní docházky udělen a dítě musí nastoupit v září 2017 do 1. třídy.

Pokud spolu rodiče dítěte nežijí, doporučujeme, aby zapisující rodič měl písemný souhlas druhého rodiče s vybranou školou už při zápisu.

Případné dotazy k organizaci zápisu nebo žádosti o odklad  na zskuncicenl@seznam.cz nebo na telefon 499 431 177.

Průběh zápisu a kritéria přijímání žáků do 1. ročníku v DOKUMENTECH základní školy.

______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Ukliďme si svět"

Ve školním roce 2016/2017pokračujeme v soutěži ve sběru elektroodpadu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Věříme, že se do soutěže zapojí všichni žáci a že nás opět podpoří i veřejnost. Baterie a drobné elektrospotřebiče můžete přinášet do sběrných nádob v základní škole. Svoz velkých elektrospotřebičů je vyhlašován na jaře a na podzim.

Celoročně sbíráme také starý papír, jehož sběr s odvozem plánujeme na jarní období 2017.

 

Ovoce do škol

Ve školním roce 2016/2017 pokračujeme v projektu Ovoce do škol. Škola zajistila od smluvního dodavatele dotované dodávky ovoce a zeleniny, kterou žáci dostávají nad rámec školního stravování zdarma.

 _______________________

POHÁR VĚDY -

POLARIS 2017

Soutěž bude probíhat ve 4 soutěžních kolech, a to od ledna do dubna 2017. Poháru vědy se mohou zúčastnit i žáci všech mateřských, základních a středních škol, dále rodinné týmy a kamarádi.

Tato soutěž se od mnohých fyzikálních a technických soutěží vyznačuje tím, že je určena zejména širokým zájemcům o fyzikální hraní a experimentování, nikoli pouze extrémně fyzikálně nadaným jedincům, kteří hravě řeší složité fyzikální příklady.

V případě vašeho zájmu navštivte webové stránky soutěže: www.poharvedy.eu nebo kontaktujte na mail: nad@debrujar.cz

__________________________

Informace pro rodiče – prevence rizikového chování směřujícího k chování přestupující zákon

Vážení rodiče, najděte si prosím čas a přečtěte si tyto informace související s využitím internetového prostředí Vašimi dětmi!

Navštivte stránky Policie - http://www.policie.cz/clanek/prevenci-k-bezpeci.aspx - zde najdete ve spodní části preventivní video spoty na téma: Každý klik si rozmysli – neobnažuj soukromí a Chraňte své dítě i na internetu!

paticka