Charakteristika mateřské školy

 

Jsme jednotřídní MŠ pro děti ve věku od 3 do 6 let. Zřizovatelem mateřské školy je Obec

Kunčice nad Labem. Naše škola byla zřízena roku 1945 v jednoposchoďové vilce.

Školku obklopuje velká zahrada se spoustou listnatých a jehličnatých stromů. Součástí zahrady je zahradní chatka a dopravní hřiště.

V přízemí školy je jídelna, herna, kuchyň, šatna a umývárna se záchody. V prvním poschodí máme ložnici, tělocvičnu, saunu, sprchy a soc. zařízení.

Škola je zaměřena na pohybovou výchovu a výchovu ke zdraví. Využíváme k tomu zahradu, tělocvičnu, saunu, dopravní hřiště i okolí MŠ.

Naše škola spolupracuje s MŠ Dolní Branná (vzájemné návštěvy, návštěvy divadel. představení v D.B.), se ZŠ Kunčice (společné akce) a OÚ (programy na vítání občánků, spolupráce při pořádání svátku dětí). Velký důraz klademe na spolupráci s rodiči (různé akce).

 

Charakteristika vzdělávacího programu

 

Školní vzdělávací program mateřské školy a roční plán je zpracován a zaktualizován. Obsahuje formulované cíle, metody a nástroje jejich plnění .Program mateřské školy podporující zdraví je zaměřen na výchovu ke zdravému životnímu stylu.

Mateřská škola je zapojena do projektu Mrkvička a podporuje ekologickou výchovu dětí.

Základní obsah předškolního vzdělávání v naší mateřské škole byl stanoven tak, aby navazoval na současné trendy ve vzdělávání, odpovídal základním cílům a přitom respektoval věk, předpoklady a zkušenosti dítěte. Reagujeme na jeho zájmy a zároveň

se snažíme přizpůsobit prostředí školky jeho přirozeným potřebám.

Jednotlivé oblasti vzdělávání reflektují vývoj dítěte,jeho přirozený život, zrání i učení. Jsou rozlišeny na základě vztahů,které si dítě postupně vytváří k sobě samému,

k druhým lidem i okolnímu světu.

Základní integrační oblasti: Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost a Dítě a svět jsme v našem plánu rozdělili jako:

Pohyb, Práci, Poznávání, Jazyk a řeč a Estetiku.

Tyto oblasti vzdělávání jsou vzájemně propojeny a ovlivňují se. Obsah jednotlivých oblastí se prolíná, prostupuje, vzájemně se podmiňuje a doplňuje.

V Rámcovém programu předškol. vzdělávání je uvedeno co nám každá oblast jasně definuje - vzdělávací cíl, očekávané kompetence dítěte, rizika ohrožující úspěch vzdělávacích záměrů i hlavní činnosti a příležitosti, které dětem nabízíme, vytváříme a umožňujeme.

 

Škola 004.JPG[1].jpg

KONTAKT:

Kunčice nad Labem 73
54361 Kunčice nad Labem

www.zskuncicenl.cz
mapa
zskuncicenl@seznam.cz

TELEFON:

499 431 177

(po čtvrtém prozvonění se telefon přepne na mobilní číslo školy)

KONTAKTNÍ OSOBA:

Mgr. Martin Bartoš, ředitel školy

+420 703 142 336

_____________________

Mateřská škola

Jitka Adolfová, vedoucí učitelka mateřské školy

mskuncicenl@seznam.cz              
TELEFON:

703 142 337

_______________________

Ochrana osobních údajů 

Oznámení pověřence:

Ing. Martina Krystová

e-mail: poverenec@sohl.cz

telefon: 607 342 830

_______________________

 

 

 

        

 

 

Zápis k přijetí k základnímu vzdělávání, seznam přijatých zájemců pro školní rok 2020/2021

 703 142 336

Zápis k předškolnímu vzdělávání v MŠ, viz Mateřská škola, Aktuální informace

 

Zvýšení příspěvku na stravné

Vzhledem k navýšení cen za vstupní suroviny upravujeme platbu za stravné od 1. 9. 2019 (viz tabulka).

Žáci 1. ročníku byli na konci školního roku slavnostně pasováni na čtenáře (viz foto). 

Ukliďme si svět

Ve školním roce 2019/2020 pokračujeme v soutěži ve sběru elektroodpadu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Věříme, že se do soutěže zapojí všichni žáci a že nás opět podpoří i veřejnost. Baterie a drobné elektrospotřebiče můžete přinášet do sběrných nádob v základní škole. Svoz velkých elektrospotřebičů je vyhlašován na jaře a na podzim.

Celoročně sbíráme také starý papír, jehož sběr s odvozem plánujeme na podzimní období 2018.

_______________________ 

 Ovoce do škol

Ve školním roce 2019/2020 pokračujeme v projektu Ovoce do škol. Škola zajistila od smluvního dodavatele dotované dodávky ovoce a zeleniny, kterou žáci dostávají nad rámec školního stravování zdarma. S ovocem k nám budou jezdit vždy v úterý.

_______________________

 

 

paticka