Školní vzdělávací program

Vzdělávací obsah (učivo uspořádané do ucelených částí)

Učivo - vzdělávací plán je rozdělen do 10 témat. Každé téma je konkrétně rozpracováno v třídním vzdělávacím plánu. Jedno téma zhruba odpovídá jednomu měsíci v roce. Protože jsme však smíšené oddělení a naše práce je náročnější, ne vždy se nám podaří vše splnit dle časového harmonogramu. Učitelky se snaží dodržet plánovaný program, ale ten není vždy úplně splněn a je přizpůsoben konkrétní situaci.

Náš školní vzdělávací program se nazývá:

„Hrajeme si a poznáváme“

1. téma: září
Poznáváme se navzájem,MŠ a okolí (MŠ-aneb já a moji kamarádi, Okolí MŠ-naše vesnice)

 • vhodnou organizací a laskavým přijetím usnadnit novým dětem vstup do MŠ
 • pomoc dětem i jejich rodičům orientovat se v novém prostředí
 • vést děti k navazování kontaktů mezi sebou navzájem
 • posilovat prosociální chování ve vztahu k druhému v dětské herní skupině, v rodině, ve škole
 • rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobit se,spolupracovat, přináležet ke společenství ve třídě, ve škole
 • vytvářet vztah k místu a prostředí ve kterém dítě žije


2. téma: říjen, listopad
Co nám přináší barevný podzim (Šel zahradník do zahrady, Příroda kolem nás se mění)

 • kultivovat mravní a estetické vnímání,cítění a prožívání motivované podzimní přírodou a jejími plody
 • osvojovat si jednoduché poznatky o světě a životě, o přírodě a jejich proměnách
 • osvojovat si dovednosti potřebné k vykonání jednoduchých činností v péči o okolí
 • vytvářet povědomí o mezilidských a morálních hodnotách

3. téma: prosinec
Těšíme se na Vánoce (Advent a Vánoce, Máme se rádi, pomáháme si, rodina)

 • rozvíjet užívání všech smyslů
 • rozvíjet schopnost vytvářet a upevňovat vztahy krodině i ke svému okolí
 • podporovat schopnosti a dovednosti pro navozování a rozvíjení vztahů dítěte kdruhým
  lidem
 • rozvíjet kulturně estetické dovednosti výtvarné, hudební a dramatické, produktivní i receptivní (vánoč. tradice, slavnosti u vánočního stromku pro děti)
 • osvojovat si dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností, k spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí

4. téma: leden
Zima kolem nás (Příroda kolem nás, Zimní sporty, otužování, Předměty kolem nás)

 • osvojovat si jednoduché poznatky o světě a životě, o přírodě a jejich proměnách
 • rozvíjet komunikativní schopnosti verbální i neverbální a kultivovaný projev
 • osvojovat si poznatky o lidském těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě
 • rozvíjet pohybovédovednosti v obl. hrubé i jemné motoriky, osvojovat si poznatky o tělovýchově a sportu
 • přispívat k vytváření návyků zdravého životního stylu

5. téma: únor
Pečujeme o své zdraví (Naše tělo, Oblečení a my)

 • osvojovat si poznatky o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě
 • vytvářet zdravé životní návyky a postoje
 • vytvářet povědomí o mezilidských a morálních hodnotách
 • rozvíjet komunikativní schopnosti verbální i neverbální a kultivovaný projev
 • osvojovat si dovednosti potřebné k vykonání jednoduchých činností v péči o sebe, okolí, spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí

6. téma: březen
Příroda se probouzí (Vítáme jaro, Velikonoce)

 • rozvíjet pohybový aparát a tělesné funkce
 • posilovat radost z objevovaného, probouzet zájem a zvídavost dítěte
 • rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí, přijímat zákl.hodnoty v tomto společenství uznávané
 • upevňovat pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou
 • rozvíjet hudební hudebně pohybové hry

7. téma: duben
Zvířátka a jejich domov,mláďata (Když jsem já sloužil, Zvířátka z lesů, polí a louky, Exotická zvířata)

 • upevňovat citové vztahy ke svému okolí,k živým bytostem
 • rozvíjet schopnost vážit si života ve všech jeho formách
 • kladení otázek a hledání odpovědí na problémy
 • osvojovat si věku přiměřené praktické činnosti
 • cvičit paměť, pozornost, představivost, fantazii

8.téma: květen - l. polovina měsíce
Maminka a moje rodina (Maminka má svátek, Rodina, zaměstnání)

 • vytvářrt citové vztahy k rodině
 • budovat estetický vztah k životu, připravit společné slavnosti
 • rozvíjet pocit sounáležitosti s rodinou, s lidmi,se společností
 • vytvářet základy pro práci s informací
 • osvojit si povědomí o sounáležitosti s ostatním světem
 • pochopit, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat je, ale i naopak poškozovat a ničit

9. téma: květen - ll. polovina měsíce, červen - l. polov. měsíce
Svět kolem nás (Všechno kvete, Čím cestujeme, Život v potoce, řece, moři)

 • vytvářet základy pro práci s informacemi
 • rozvíjet interaktivní a komunikativní dovednosti
 • posilovat radost z objeveného, probouzet zájem a zvídavost dětí
 • získávat schopnost řídit své chování vůlí a ovliv. vlastní situaci
 • rozvíjet schopnost žít ve společenství lidí, přijímat zákl. hodnoty v tomto společenství uznávané
 • upevňovat pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou

10. téma: červen
Hurá léto (Perníková chaloupka a les, Indiánské léto)

 • osvojit si dovednosti k podpoře zdraví a bezpečnosti
 • rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou
 • ochraňovat osobní soukromí a své bezpečí
 • rozvíjet pocit sounáležitosti s dětskou skupinou
 • vytvářet citové vztahy ke kamarádům ve skupině, živým bytostem, ke svému okolí
 • osvojovat si poznatky o pohybových činnostech

Celý ŠVP je k nahlédnutí u vedoucí učitelky MŠ

Škola 004.JPG[1].jpg

KONTAKT:

Kunčice nad Labem 73
54361 Kunčice nad Labem

www.zskuncicenl.cz
mapa
zskuncicenl@seznam.cz

TELEFON:

499 431 177

(po čtvrtém prozvonění se telefon přepne na mobilní číslo školy)

KONTAKTNÍ OSOBA:

Mgr. Martin Bartoš, ředitel školy

+420 703 142 336

_____________________

Mateřská škola

Lenka Peterová, vedoucí učitelka mateřské školy

mskuncicenl@seznam.cz              
TELEFON:

703 142 337

_______________________

Ochrana osobních údajů 

Oznámení pověřence:

Svazek obcí Horní Labe

e-mail: poverenec@sohl.cz

telefon: 732 540 946

_______________________

 

 

 

        

 

 

Publicita.JPG 

 

Zvýšení příspěvku na stravné

Vzhledem k navýšení cen za vstupní suroviny upravujeme platbu za stravné od 1. 9. 2020, ke zvýšení došlo jen u dopoledních svačinek v mateřské škole (viz tabulka).

_______________________

Ovoce a zelenina do škol

Mléko do škol

Ve školním roce 2020/2021 pokračujeme v projektu Ovoce a zelenina do škol. Škola zajistila od smluvního dodavatele dotované dodávky ovoce a zeleniny, kterou žáci dostávají nad rámec školního stravování zdarma. Pro nový školní rok jsme připravili novinku, přidali jsme se k projektu Mléko do škol. S ovocem a zeleninou i s mléčnými výrobky (mléko, jogurt, sýr) k nám budou jezdit vždy v úterý.

_______________________

 

 

paticka