Školní vzdělávací program

Vzdělávací obsah (učivo uspořádané do ucelených částí)

Učivo - vzdělávací plán je rozdělen do 10 témat. Každé téma je konkrétně rozpracováno v třídním vzdělávacím plánu. Jedno téma zhruba odpovídá jednomu měsíci v roce. Protože jsme však smíšené oddělení a naše práce je náročnější, ne vždy se nám podaří vše splnit dle časového harmonogramu. Učitelky se snaží dodržet plánovaný program, ale ten není vždy úplně splněn a je přizpůsoben konkrétní situaci.

Náš školní vzdělávací program se nazývá:

„Hrajeme si a poznáváme“

1. téma: září
Poznáváme se navzájem,MŠ a okolí (MŠ-aneb já a moji kamarádi, Okolí MŠ-naše vesnice)

 • vhodnou organizací a laskavým přijetím usnadnit novým dětem vstup do MŠ
 • pomoc dětem i jejich rodičům orientovat se v novém prostředí
 • vést děti k navazování kontaktů mezi sebou navzájem
 • posilovat prosociální chování ve vztahu k druhému v dětské herní skupině, v rodině, ve škole
 • rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobit se,spolupracovat, přináležet ke společenství ve třídě, ve škole
 • vytvářet vztah k místu a prostředí ve kterém dítě žije


2. téma: říjen, listopad
Co nám přináší barevný podzim (Šel zahradník do zahrady, Příroda kolem nás se mění)

 • kultivovat mravní a estetické vnímání,cítění a prožívání motivované podzimní přírodou a jejími plody
 • osvojovat si jednoduché poznatky o světě a životě, o přírodě a jejich proměnách
 • osvojovat si dovednosti potřebné k vykonání jednoduchých činností v péči o okolí
 • vytvářet povědomí o mezilidských a morálních hodnotách

3. téma: prosinec
Těšíme se na Vánoce (Advent a Vánoce, Máme se rádi, pomáháme si, rodina)

 • rozvíjet užívání všech smyslů
 • rozvíjet schopnost vytvářet a upevňovat vztahy krodině i ke svému okolí
 • podporovat schopnosti a dovednosti pro navozování a rozvíjení vztahů dítěte kdruhým
  lidem
 • rozvíjet kulturně estetické dovednosti výtvarné, hudební a dramatické, produktivní i receptivní (vánoč. tradice, slavnosti u vánočního stromku pro děti)
 • osvojovat si dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností, k spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí

4. téma: leden
Zima kolem nás (Příroda kolem nás, Zimní sporty, otužování, Předměty kolem nás)

 • osvojovat si jednoduché poznatky o světě a životě, o přírodě a jejich proměnách
 • rozvíjet komunikativní schopnosti verbální i neverbální a kultivovaný projev
 • osvojovat si poznatky o lidském těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě
 • rozvíjet pohybovédovednosti v obl. hrubé i jemné motoriky, osvojovat si poznatky o tělovýchově a sportu
 • přispívat k vytváření návyků zdravého životního stylu

5. téma: únor
Pečujeme o své zdraví (Naše tělo, Oblečení a my)

 • osvojovat si poznatky o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě
 • vytvářet zdravé životní návyky a postoje
 • vytvářet povědomí o mezilidských a morálních hodnotách
 • rozvíjet komunikativní schopnosti verbální i neverbální a kultivovaný projev
 • osvojovat si dovednosti potřebné k vykonání jednoduchých činností v péči o sebe, okolí, spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí

6. téma: březen
Příroda se probouzí (Vítáme jaro, Velikonoce)

 • rozvíjet pohybový aparát a tělesné funkce
 • posilovat radost z objevovaného, probouzet zájem a zvídavost dítěte
 • rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí, přijímat zákl.hodnoty v tomto společenství uznávané
 • upevňovat pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou
 • rozvíjet hudební hudebně pohybové hry

7. téma: duben
Zvířátka a jejich domov,mláďata (Když jsem já sloužil, Zvířátka z lesů, polí a louky, Exotická zvířata)

 • upevňovat citové vztahy ke svému okolí,k živým bytostem
 • rozvíjet schopnost vážit si života ve všech jeho formách
 • kladení otázek a hledání odpovědí na problémy
 • osvojovat si věku přiměřené praktické činnosti
 • cvičit paměť, pozornost, představivost, fantazii

8.téma: květen - l. polovina měsíce
Maminka a moje rodina (Maminka má svátek, Rodina, zaměstnání)

 • vytvářrt citové vztahy k rodině
 • budovat estetický vztah k životu, připravit společné slavnosti
 • rozvíjet pocit sounáležitosti s rodinou, s lidmi,se společností
 • vytvářet základy pro práci s informací
 • osvojit si povědomí o sounáležitosti s ostatním světem
 • pochopit, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat je, ale i naopak poškozovat a ničit

9. téma: květen - ll. polovina měsíce, červen - l. polov. měsíce
Svět kolem nás (Všechno kvete, Čím cestujeme, Život v potoce, řece, moři)

 • vytvářet základy pro práci s informacemi
 • rozvíjet interaktivní a komunikativní dovednosti
 • posilovat radost z objeveného, probouzet zájem a zvídavost dětí
 • získávat schopnost řídit své chování vůlí a ovliv. vlastní situaci
 • rozvíjet schopnost žít ve společenství lidí, přijímat zákl. hodnoty v tomto společenství uznávané
 • upevňovat pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou

10. téma: červen
Hurá léto (Perníková chaloupka a les, Indiánské léto)

 • osvojit si dovednosti k podpoře zdraví a bezpečnosti
 • rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou
 • ochraňovat osobní soukromí a své bezpečí
 • rozvíjet pocit sounáležitosti s dětskou skupinou
 • vytvářet citové vztahy ke kamarádům ve skupině, živým bytostem, ke svému okolí
 • osvojovat si poznatky o pohybových činnostech

Celý ŠVP je k nahlédnutí u vedoucí učitelky MŠ

 

 

Škola 004.JPG[1].jpg

KONTAKT:

Kunčice nad Labem 73
54361 Kunčice nad Labem

www.zskuncicenl.cz
mapa
zskuncicenl@seznam.cz

TELEFON:

499 431 177

(po čtvrtém prozvonění se telefon přepne na mobilní číslo školy)

KONTAKTNÍ OSOBA:

Mgr. Martin Bartoš, ředitel školy

+420 703 142 336

_____________________

Mateřská škola

Jitka Adolfová, vedoucí učitelka mateřské školy

mskuncicenl@seznam.cz              
TELEFON:

703 142 337

_______________________

Ochrana osobních údajů 

Oznámení pověřence:

Ing. Martina Krystová

e-mail: poverenec@sohl.cz

telefon: 607 342 830

_______________________

 

 

 

        

 

 

Zápis k přijetí k základnímu vzdělávání, seznam přijatých zájemců pro školní rok 2020/2021

 703 142 336

Zápis k předškolnímu vzdělávání v MŠ, viz Mateřská škola, Aktuální informace

 

Zvýšení příspěvku na stravné

Vzhledem k navýšení cen za vstupní suroviny upravujeme platbu za stravné od 1. 9. 2019 (viz tabulka).

Žáci 1. ročníku byli na konci školního roku slavnostně pasováni na čtenáře (viz foto). 

Ukliďme si svět

Ve školním roce 2019/2020 pokračujeme v soutěži ve sběru elektroodpadu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Věříme, že se do soutěže zapojí všichni žáci a že nás opět podpoří i veřejnost. Baterie a drobné elektrospotřebiče můžete přinášet do sběrných nádob v základní škole. Svoz velkých elektrospotřebičů je vyhlašován na jaře a na podzim.

Celoročně sbíráme také starý papír, jehož sběr s odvozem plánujeme na podzimní období 2018.

_______________________ 

 Ovoce do škol

Ve školním roce 2019/2020 pokračujeme v projektu Ovoce do škol. Škola zajistila od smluvního dodavatele dotované dodávky ovoce a zeleniny, kterou žáci dostávají nad rámec školního stravování zdarma. S ovocem k nám budou jezdit vždy v úterý.

_______________________

 

 

paticka