Filozofie naší mateřské školy

Výchovně-vzdělávací práce v naší MŠ probíhá podle tohoto tématického plánu:

Chceme

  • aby děti chápaly zdraví jako hodnotu důležitou pro kvalitu jejich života i celého prostředí ve kterém žijí
  • aby si osvojily věku přiměřené dovednosti, které jim umožní chránit své zdraví a pečovat o zdraví svého prostředí
  • aby si osvojily vědomosti, dovednosti a postoje, které v budoucnu povedou k jejich zdravému životnímu stylu.

K naplnění těchto cílů budeme

  • ve své práci klást důraz na uspokojování všech individuálních potřeb všech dětí
  • rozíjet osobní schopnosti a dovednosti, aby při odchodu do ZŠ byly děti fyzicky, sociálně, citově i rozumově připravené na roli školáka
  • vytvářet podmínky pro rozvoj komunikace a spolupráce mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a učitelkami i mezi všemi ostatními členy, které mateřská škola jako společenství představuje
  • budeme podporovat a utužovat kamarádské vztahy, vytlačovat násilí, hrubost a agresivitu správným příkladem a domluvou, rozvíjet samostatnost a zdravé sebevědomí dětí

 

Integrující principy programu podpory zdraví:

Respekt k přirozeným lidským potřebám jednotlivce
Mateřská škola se snaží co nejlépe uspokojit všechny potřeby dětí. Abychom mohli poznat jaké potřeby jednotlivé děti mají, musíme se je naučit rozpoznat a najít pedagogické cesty jak tyto potřeby uspokojit. To je jeden z hlavních cílů naší mateřské školy.


Rozvíjení komunikace a spolupráce
Požadavek otevřené pozitivní komunikace a spolupráce je dalším principem bez něhož nelze naplnit podmínky vzdělávání a uskutečnít cíle našeho programu. Bez kvalitní komunikace se spolupráce nikdy nebude dařit.(Jde o spolupráci a komunikaci nejen s dětmi, ale i jejich rodiči, MŠ Dolní Branná, ZŠ i OÚ.)

Výchovná a vzdělávací práce vychází z koncepce školy, je zpracována v třídním vzdělávacím programu s ohledem na aktuální podmínky. Zvýšená pozornost je věnována výchově ke zdravému životnímu stylu a ekologické výchově.
 

 

Škola 004.JPG[1].jpg

KONTAKT:

Kunčice nad Labem 73
54361 Kunčice nad Labem

www.zskuncicenl.cz
mapa
zskuncicenl@seznam.cz

TELEFON:

499 431 177

(po čtvrtém prozvonění se telefon přepne na mobilní číslo školy)

KONTAKTNÍ OSOBA:

Mgr. Martin Bartoš, ředitel školy

+420 703 142 336

_____________________

Mateřská škola

Jitka Adolfová, vedoucí učitelka mateřské školy

mskuncicenl@seznam.cz              
TELEFON:

499 431 159

_______________________

Ochrana osobních údajů 

Oznámení pověřence:

Ing. Martina Krystová

e-mail: poverenec@sohl.cz

telefon: 607 342 830

_______________________

 

 

 

        

 

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání v MŠ 

 

Ukliďme si svět

Ve školním roce 2018/2019 pokračujeme v soutěži ve sběru elektroodpadu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Věříme, že se do soutěže zapojí všichni žáci a že nás opět podpoří i veřejnost. Baterie a drobné elektrospotřebiče můžete přinášet do sběrných nádob v základní škole. Svoz velkých elektrospotřebičů je vyhlašován na jaře a na podzim.

Celoročně sbíráme také starý papír, jehož sběr s odvozem plánujeme na podzimní období 2018.

_______________________ 

 Ovoce do škol

Ve školním roce 2018/2019 pokračujeme v projektu Ovoce do škol. Škola zajistila od smluvního dodavatele dotované dodávky ovoce a zeleniny, kterou žáci dostávají nad rámec školního stravování zdarma. S ovocem k nám budou jezdit vždy v úterý.

_______________________

 

 

paticka