Filozofie naší mateřské školy

Výchovně-vzdělávací práce v naší MŠ probíhá podle tohoto tématického plánu:

Chceme

  • aby děti chápaly zdraví jako hodnotu důležitou pro kvalitu jejich života i celého prostředí ve kterém žijí
  • aby si osvojily věku přiměřené dovednosti, které jim umožní chránit své zdraví a pečovat o zdraví svého prostředí
  • aby si osvojily vědomosti, dovednosti a postoje, které v budoucnu povedou k jejich zdravému životnímu stylu.

K naplnění těchto cílů budeme

  • ve své práci klást důraz na uspokojování všech individuálních potřeb všech dětí
  • rozíjet osobní schopnosti a dovednosti, aby při odchodu do ZŠ byly děti fyzicky, sociálně, citově i rozumově připravené na roli školáka
  • vytvářet podmínky pro rozvoj komunikace a spolupráce mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a učitelkami i mezi všemi ostatními členy, které mateřská škola jako společenství představuje
  • budeme podporovat a utužovat kamarádské vztahy, vytlačovat násilí, hrubost a agresivitu správným příkladem a domluvou, rozvíjet samostatnost a zdravé sebevědomí dětí

 

Integrující principy programu podpory zdraví:

Respekt k přirozeným lidským potřebám jednotlivce
Mateřská škola se snaží co nejlépe uspokojit všechny potřeby dětí. Abychom mohli poznat jaké potřeby jednotlivé děti mají, musíme se je naučit rozpoznat a najít pedagogické cesty jak tyto potřeby uspokojit. To je jeden z hlavních cílů naší mateřské školy.


Rozvíjení komunikace a spolupráce
Požadavek otevřené pozitivní komunikace a spolupráce je dalším principem bez něhož nelze naplnit podmínky vzdělávání a uskutečnít cíle našeho programu. Bez kvalitní komunikace se spolupráce nikdy nebude dařit.(Jde o spolupráci a komunikaci nejen s dětmi, ale i jejich rodiči, MŠ Dolní Branná, ZŠ i OÚ.)

Výchovná a vzdělávací práce vychází z koncepce školy, je zpracována v třídním vzdělávacím programu s ohledem na aktuální podmínky. Zvýšená pozornost je věnována výchově ke zdravému životnímu stylu a ekologické výchově.
 

 

Škola 004.JPG[1].jpg

KONTAKT:

Kunčice nad Labem 73
54361 Kunčice nad Labem

www.zskuncicenl.cz
mapa
zskuncicenl@seznam.cz

TELEFON:

499 431 177

(po čtvrtém prozvonění se telefon přepne na mobilní číslo školy)

KONTAKTNÍ OSOBA:

Mgr. Martin Bartoš, ředitel školy

+420 703 142 336

_____________________

Mateřská škola

Jitka Adolfová, vedoucí učitelka mateřské školy

mskuncicenl@seznam.cz              
TELEFON:

703 142 337

_______________________

Ochrana osobních údajů 

Oznámení pověřence:

Ing. Martina Krystová

e-mail: poverenec@sohl.cz

telefon: 607 342 830

_______________________

 

 

 

        

 

 

Zápis k přijetí k základnímu vzdělávání, seznam přijatých zájemců pro školní rok 2020/2021

 703 142 336

Zápis k předškolnímu vzdělávání v MŠ, viz Mateřská škola, Aktuální informace

 

Zvýšení příspěvku na stravné

Vzhledem k navýšení cen za vstupní suroviny upravujeme platbu za stravné od 1. 9. 2019 (viz tabulka).

Žáci 1. ročníku byli na konci školního roku slavnostně pasováni na čtenáře (viz foto). 

Ukliďme si svět

Ve školním roce 2019/2020 pokračujeme v soutěži ve sběru elektroodpadu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Věříme, že se do soutěže zapojí všichni žáci a že nás opět podpoří i veřejnost. Baterie a drobné elektrospotřebiče můžete přinášet do sběrných nádob v základní škole. Svoz velkých elektrospotřebičů je vyhlašován na jaře a na podzim.

Celoročně sbíráme také starý papír, jehož sběr s odvozem plánujeme na podzimní období 2018.

_______________________ 

 Ovoce do škol

Ve školním roce 2019/2020 pokračujeme v projektu Ovoce do škol. Škola zajistila od smluvního dodavatele dotované dodávky ovoce a zeleniny, kterou žáci dostávají nad rámec školního stravování zdarma. S ovocem k nám budou jezdit vždy v úterý.

_______________________

 

 

paticka